AYCY EPDM N2XY/FRZ NAYCY
NAYY-J(O) NYA NYCY NYM
NYM-J NYM-O NYM- NYM-LS
NYM-LS-O NYY NYY-0 NYY-J
NYY-J(O) NYY-O PPL SIFR
- -
()-LS -LS
-LS- -LS
-LS -
-
- - -
-
-LS -LS- -
- -LS
- -
-1 -2
-LS (B)-LS ()-LS
() ()-LS -LS
() ()-LS
()-LS -LS 2
()
-LS ()-LS
() ()-LS ()
()-LS -2 -LS -LS2
- 2 -
()
2
-1 -1 2
2-LS -HF
-1 2
-LS
-HF
-HF -LS -
-HF -LS -
-HF -LS -
-HF -LS -
-HF -LS -
-HF -LS -
-HF -LS -
-HF -LS -
-HF -LS -
-HF -LS -
-HF -LS -
-HF -LS -
-HF -LS - -HF
-LS -
- - -() -
- - -
-LS -LS-
-LS-
-LS -
()-FR-180 -LS
- -
-LS -LS - -
- - -
- - -
-FRLS -HF -LS
-LS- -LS- - -
- - -
-FRLS -LS
- -
-LS
-
-LS
-FRLS
()-HF -HF
()-FR ()-FR-90
()-FR ()-FRHF -FRHF
-HF -LS
-LS() ()-LS
() ()-LS -LS()
() ()-LS
()-LS -LS -FRNC
-HF ()-FRHF ()-HF
-FRHF -HF 2
()
() -FRHF -LS
()-LS () ()-FRLS
()-LS ()-LS -1 -FRHF
-HF -LS -LS()
2 2- -
2 ()
-1 -FRNC 2
()-FRHF
()-FRHF ()-FRHF-180 -FRHF -HF
-FRHF -HF
()-FRHF ()-HF
-1 2 -
()-HF
()-FR ()-FR-90 -FRHF -HF
-FRHF -HF -FRHF
-HF -LS -
-HF -LS -
-HF -LS -
-HF -LS -
-HF -LS -
-HF -LS -
-HF -LS -
-HF -LS -
-HF -LS -
-HF -LS -
-HF -LS -
-HF -LS -
-HF -LS -
-HF -LS -